ករណីស្នើសុំ ឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ជួយរកយុត្តិធម៌ការបង្វិតរបង ហុំព័ន្ធយកបង្គោលភ្លើងអគ្គីសនីកម្ពុជា EDC ដោយក្រុមហ៊ុនសាំង SAVIMEX
 Untitled Document