សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ១១ អាណត្តិទី ២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦)
 Untitled Document