ការបំភ្លឺរបស់លោក ស៊ីវ រដ្ឋា ប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តសៀមរាប ក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាអនុវត្តគម្រោង Emergency Food Assistant I&II and HAP Project នៅខេត្តសៀមរាប
 Untitled Document