សេចក្តីជូនដំណឹង អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានជួបជាមួយ តំណាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Manulife និងតំណាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Prudential ដែលបានបង្ហាញពីប្រភទ ធានារ៉ាប់រងដូចខាងក្រោម៖
Untitled Document