អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព) បដិសេធការចុះផ្សាយថា ប្រធាន អ.ប.ព សម្រេចហែកចោលសំបុត្រ ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ ឯកឧត្តម កឹម សុខា ចាស់ ដោយតម្រូវឱ្យ ឯកឧត្តម កឹម សុខា មកប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាថ្មី
 Untitled Document