អំពីលទ្ធផលនៃការពិនិត្យស្រាវជ្រាវរបស់ លោកជំទាវ អឹុង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារី ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើស មន្ត្រីក្របខណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារី កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥
 Untitled Document