ការបំភ្លឺរបស់លោក ស៊ុន ស៊ីវ ចៅសង្កាត់ជើងឯក ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់ ប្រព័ន្ធលូនៅភូមិបុរីកម្មករ សង្កាត់ជើងឯក ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ
 Untitled Document