អំពីការបំភ្លឺលើការចោទប្រកាន់លោកប្រធានមន្ទីរ សុខាភិបាលខេត្តកណ្ដាល
 Untitled Document