ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០
សិក្ខាសាលានៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ចូលរួមជា វាគ្មិនលើប្រធានបទ “ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងវឌ្ឍនភាពថ្មីៗនៃកិច្ចប្រឆាំង អំពើពុករលួយ” រៀបចំដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។
• ការផ្សព្វផ្សាយនេះមានគោលបំណងឱ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការនៅអគ្គលេខា ធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាចាប់ពីថ្នាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានឡើង សមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា និងអង្គការជាតិ អន្តរជាតិចំនួន៨ អង្គការ CIS, NGO Forum on Cambodia, PACT Cambodia, LEAP/UNDP, SIDA, EU Delegation, World Bank, UNODC ដើម្បីឱ្យយល់ដឹងពីខ្លឹមសារ ៖
- រចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងវឌ្ឍនភាពថ្មីៗ នៃកិច្ចការប្រឆាំង អំពើពុករលួយ។
សិក្ខាសាលានៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ចូលរួមជា វាគ្មិនលើប្រធានបទ “ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងវឌ្ឍនភាពថ្មីៗនៃកិច្ចប្រឆាំង អំពើពុករលួយ” រៀបចំដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។
• ការផ្សព្វផ្សាយនេះមានគោលបំណងឱ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការនៅអគ្គលេខា ធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាចាប់ពីថ្នាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានឡើង សមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា និងអង្គការជាតិ អន្តរជាតិចំនួន៨ អង្គការ CIS, NGO Forum on Cambodia, PACT Cambodia, LEAP/UNDP, SIDA, EU Delegation, World Bank, UNODC ដើម្បីឱ្យយល់ដឹងពីខ្លឹមសារ ៖
- រចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងវឌ្ឍនភាពថ្មីៗ នៃកិច្ចការប្រឆាំង អំពើពុករលួយ។
- នីតិវិធីក្នុងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល និងបុគ្គលដែលត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល។
- ទស្សនវិស័យ និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
- កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ និងការធ្វើបត្យាប័ន។
• សមាសភាពថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីចូលរួមចំនួន ១៤០ នាក់ ។ សិក្ខាសាលានៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ចូលរួមជា វាគ្មិនលើប្រធានបទ “ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងវឌ្ឍនភាពថ្មីៗនៃកិច្ចប្រឆាំង អំពើពុករលួយ” រៀបចំដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។
• ការផ្សព្វផ្សាយនេះមានគោលបំណងឱ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការនៅអគ្គលេខា ធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាចាប់ពីថ្នាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានឡើង សមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា និងអង្គការជាតិ អន្តរជាតិចំនួន៨ អង្គការ CIS, NGO Forum on Cambodia, PACT Cambodia, LEAP/UNDP, SIDA, EU Delegation, World Bank, UNODC ដើម្បីឱ្យយល់ដឹងពីខ្លឹមសារ ៖
- រចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងវឌ្ឍនភាពថ្មីៗ នៃកិច្ចការប្រឆាំង អំពើពុករលួយ។
- នីតិវិធីក្នុងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល និងបុគ្គលដែលត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល។
- ទស្សនវិស័យ និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
- កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ និងការធ្វើបត្យាប័ន។
• សមាសភាពថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីចូលរួមចំនួន ១៤០ នាក់ ។ - នីតិវិធីក្នុងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល និងបុគ្គលដែលត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល។
- ទស្សនវិស័យ និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
- កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ និងការធ្វើបត្យាប័ន។
• សមាសភាពថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីចូលរួមចំនួន ១៤០ នាក់ ។
 Untitled Document