ការបំភ្លឺរបស់លោក អ៊ូវ ឡៃយ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌសែនសុខ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោកស្រី គឹម ប៉ូឡែន សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌសែនសុខ បើកប្រាក់បៀវត្សចំនួនពីរកន្លែង
 Untitled Document