សំណួរ-ចម្លើយនៅពេលចុះផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដដីពី ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅខេត្តពោធិ៍សាត់
 Untitled Document