ការបំភ្លឺរបស់ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីស្នើសុំពិនិត្យ និងស្រាវជ្រាវករណីចរាចរថ្នាំប្រភេទ MAZETA Slim នៅលើទីផ្សារនៃប្រទេសកម្ពុជា
Untitled Document