ការបំភ្លឺរបស់ លោក វរៈសេនីយ៍ត្រី ហាស់ ណាលី។
 Untitled Document