ការបំភ្លឺរបស់ឯកឧត្តម ឈាង រ៉ា អគ្គនាយកមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យ និងដោះស្រាយករណីយកលុយលើសពីតម្លៃកំណត់ ក្នុងសំបុត្រផ្ញើកង់-ម៉ូតូនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត។
 Untitled Document