ករណីការយកថ្លៃភាស៊ីផ្ញើរម៉ូតូ​ លើសពីតម្លៃកំណត់ នៅផ្សារអូឡាំពិក
 Untitled Document