ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០
សិក្ខាសាលាជាតិ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ប្រធានបទ “ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពី ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ” រៀបចំដោយ អ.ប.អ.ព.។
• ការផ្សព្វផ្សាយនេះមានគោលបំណងឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការនៅគ្រប់បណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៣៩ រួមទាំងសាលារាជធានីភ្នំពេញ និងសាលាខេត្តកណ្តាលផង ដើម្បីឱ្យ យល់ដឹងអំពីខ្លឹមសារ ៖
- ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ការបង្កើតក្រុមជនបង្គោល តាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន និងសេចក្តីជូនដំណឹងនានា។
- កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
- អំណាចស៊ើបអង្កេតនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
- ការផ្សព្វផ្សាយអំពីការអនុវត្តគម្រោង “វិថីសស្អាត” នៅមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស។
• សមាសភាពថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីចូលរួមចំនួន១.៣០០ នាក់ ។
 Untitled Document