ខ្លឹមសារនៃការបំភ្លឺរបស់លោក មឿង សុនិត្យា ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាប និងលោក ណម ពិសិដ្ឋ ប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តសៀមរាប ពាក់ព័ន្ធនឹងការដេញថ្លៃ កាស៊ីសត្តឃាតនៅខេត្តសៀមរាប
 Untitled Document