សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី កិច្ចប្រជុំទទួលការមកត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្តអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (UNCAC) នៅកម្ពុជា ពីសំណាក់ អ.ស.ប. និងអ្នកជំនាញមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងតូហ្កូ
Untitled Document