សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណ:នៃការយោគយល់គ្នាស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ - អគ្គីសនីកម្ពុជា អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ - សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា
 Untitled Document