ប្រកាសស្ដីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការជាប្រធានការិយាល័យ និងជាអនុប្រធានការិយាល័យ នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
 Untitled Document