សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យដឹកនាំការ ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវការអនុវត្តអនុសញ្ញា អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួួយ (UNCAC) នៅកម្ពុជាត្រៀមទទួលការមកត្រួតពិនិត្យការអនុវត្ត UNCAC នៅកម្ពុជា ពីសំណាក់ អ.ស.ប. និងអ្នកជំនាញមកពីប្រទេសមីយ៉ាម៉ា និងតូហ្គូ
 Untitled Document