ខ្លឹមសារបំភ្លឺរបស់ឯកឧត្តម លូ គឹមឈុន ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកជា ប្រធានអគ្គនាយកកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការ គ្រប់គ្រងមន្រ្តីកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
 Untitled Document