សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី១ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥)
 Untitled Document