ការបំភ្លឺរបស់លោក ឯក សុនសត្យា ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃ មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈលើការចោទប្រកាន់ថា កិបកេងថវិកាហិរញ្ញប្បទាន និងលក់បរិក្ខារពេទ្យ
 Untitled Document