សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល ស្តីពីការអប់រំប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងកម្មវិធីសិក្សា កម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ(ថ្នាក់ទី៧,៨និង៩)
 Untitled Document