សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល ស្តីពីការអប់រំប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុង កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ(ថ្នាក់ទី៧, ៨ និង៩)
 Untitled Document