សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីអំពី សៀវភៅណែនាំស្ដីពី "កម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា"
 Untitled Document