ការបំភ្លឺរបស់មន្រ្តីនគរបាលនៃការិយាល័យស្ថិតិ និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ និងសៀវភៅគ្រួសារ
 Untitled Document