ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់ គ្នា រវាងអ.ប.ព. និង អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សម្រាប់អនុវត្ត «គម្រោងគាំទ្រការអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយការប្រឆាំង អំពើពុករលួយ ឆ្នាំ ២០១២-២០១៤»
Untitled Document