ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០
នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ ចូលរួមជាវាគ្មិនលើប្រធានបទ “ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ” រៀបចំដោយអ.ប.ព.ដោយមានការសហការពីសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។
• ការផ្សព្វផ្សាយនេះមានគោលបំណងឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការនៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ និងបណ្តា មន្ទីរជំនាញជំវិញសាលាខេត្ត ជាពិសេសមន្រ្តីតុលាការខេត្ត ដើម្បីយល់ដឹងពីខ្លឹមសារ ៖
- ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ អំពីកម្រិតទោសទណ្ឌដែលមានចែងក្នុងជំពូកទី៦
- ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលដែលមានចែងក្នុងមាត្រា១៧ ១៨ ១៩ និង២០
- ការចុះប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ ចាប់ព្រះរាជអាជ្ញានៅតុលាការខេត្តពោសាត់
• សមាសភាពមន្រ្តីចូលរួមចំនួន១៩២ នាក់ (វាគ្មិន ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើ ពុករលួយ)។
 Untitled Document