សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង ក្រុមហ៊ុន អ៊ីអន (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី, ក្រុមហ៊ុន ដេនសូ (ខេមបូឌា), ក្រុមហ៊ុន សាជី ប៊ុយមី (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី,
 Untitled Document