អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួួយធ្វើការបង្រៀន សាកល្បងសៀវភៅអប់រំស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ សម្រាប់កម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (ថ្នាក់ទី៧, ៨ និង៩)
Untitled Document