សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីអំពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីកម្មវិធី ប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា
Untitled Document