សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ពិធីចុះហត្ថលេខា លើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួួយ និងក្រុមហ៊ុនចំនួន០៩
Untitled Document