លិខិតបំភ្លឺរបស់ឯកឧត្តម សំ សារីន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកែប និងឯកឧត្តម កែន សត្ថា អភិបាលខេត្តកែប
 Untitled Document