អំពីពាក្យប្តឹងលេខ ០១១១/១៥ ដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទទួលបានថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥
 Untitled Document