សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានករណីភាពមិនប្រក្រតីលើបញ្ជី សារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរបស់អតីតនាយកដ្ឋាន ក្សេត្រសាស្រ្ត និងកែលម្អដីកសិកម្មនៅចន្លោះឆ្នាំ ២០០៣-២០០៨
 Untitled Document