ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ក្នុងខណ្ឌទាំង ៩ ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ
Untitled Document