សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការព្រមានដល់ លោកស្រី តុម ផាន់នី
 Untitled Document