សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានការចុះអនុស្សរណៈនៃ ការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសល (ខេមបូឌា) ឡាយហ៍្វអឹសួរ៉ិនស៍ភីអិលស៊ី
 Untitled Document