សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ តំបន់ស្តីពីការទប់ស្កាត់បទល្មើសពុករលួយបរទេសក្នុង សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន
 Untitled Document