កិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់ស្តីពីការទប់ស្កាត់បទល្មើសពុករលួយ បរទេសក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន សណ្ឋាគារអ៊ឹមប្រេសអង្គរ ទីក្រុងសៀមរាប ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្ងៃទី ២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤
 Untitled Document