សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី៤៥ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ(ក.ជ.ប.ព) ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤
 Untitled Document