ការងារត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវការអនុវត្តអនុសញ្ញា អ.ស.ប ​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (UNCAC Implementing Review) នៅប្រទេសប៉ាឡៅ
 Untitled Document