ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០
ចាប់លោកព្រះរាជអជ្ញា តុប ចន្ទ សិរីវុទ ពីបទពុករលួយ
 Untitled Document