សេចក្តីជូនដំណឹង និងសូមអញ្ជើញសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និងបុគ្គលឯកជនចូលរួមសង្កេតការណ៍ការប្រលងមធ្យម សិក្សាទុតិយភូមិលើកទី២ សម័យប្រលង ១៣ តុលា ២០១៤
 Untitled Document