កិច្ចប្រជុំលើកទី១៩ របស់ក្រុមការងារនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ADB/OECD សម្រាប់តំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក
 Untitled Document