ការបើកសវនាការជាសាធារណៈនៅសាលាឧទ្ធរណ៍ នាថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២
Untitled Document