សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៤៣ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ(ក.ជ.ប.ព) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤
Untitled Document