សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិន​ប្រក្រតីមួួយ​ចំនួននៅ​ក្នុង​​​ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
Untitled Document